Juni 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 5 969 miljoner kronor i juni, vilket är 678 miljoner kronor lägre än i juni 2017. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 37 387 miljoner kronor. Det är 1 168 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period föregående år.

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för det första halvåret till 13 356 miljoner kronor vilket är 840 miljoner kronor (5,9 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser framför allt aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, som minskat med 935 miljoner kronor (13,6 procent). Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 167 445 personer under perioden januari-juni. Det är en minskning med 8 650 personer (4,9 procent) jämfört med genomsnittet för perioden januari-juni 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 6 355 miljoner kronor, vilket är 2 049 miljoner kronor (47,6 procent) högre än det första halvåret 2017. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster per månad under januari-juni uppgår till 14 136, vilket är en ökning med 11 062 extratjänster (359,9 procent) jämfört med samma period föregående år. Vidare har anslagsbelastningen ökat med 888 miljoner kronor avseende insatser för vissa nyanlända. Det beror delvis på ändrade redovisningsprinciper. Föregående år redovisades motsvarande utgifter under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Utgifterna under årets första sex månader för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. är 474 miljoner kronor (5,6 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna påverkas bland annat av att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 192 miljoner kronor (3,1 procent) jämfört med perioden januari-juni 2017. Vidare har bidragen till Samhall AB under årets första sex månader ökat med 282 miljoner kronor (12,2 procent) jämfört med samma period 2017.  

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar är 497 miljoner kronor (16,3 procent) lägre under det första halvåret jämfört med motsvarande period 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017. Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för perioden januari-juni till 33 424 personer per månad. Det är en minskning med 23,6 procent jämfört med motsvarande period 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i juni 2018 jämfört med juni föregående år. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av juni till 336 447 personer, vilket är en minskning med 14 238 personer (4,1 procent) jämfört med juni 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män. Antalet inskrivna kvinnor har minskat med 980 personer (0,6 procent). Antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 2 818 personer (4,3 procent). Minskningen motverkas till betydande del av att antalet inskrivna kvinnor som är utrikes födda ökat med 1 838 personer (1,9 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Juni 2018 Juni 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 159 877 160 857 -980 -0,6
- varav födda i Sverige 63 220 66 038 -2 818 -4,3
- varav utrikes födda 96 657 94 819 1 838 1,9
Män 176 570 189 828 -13 258 -7,0
- varav födda i Sverige 75 379 81 500 -6 121 -7,5
- varav utrikes födda 101 191 108 328 -7 137 -6,6
Totalt antal inskrivna 336 447 350 685 -14 238 -4,1

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 969 - 678 37 387 1 168 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 744 - 99 4 282 - 257 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 042 - 249 13 356 - 840 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 977 - 272 6 355 2 049 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 462 - 19 8 915 474 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 123 7 657 173 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 147 47 646 47 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 375 - 85 2 548 - 497 5 262
1:13 Lån till körkort 151
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 1 1 1 1 19
Övriga anslag 99 - 9 628 19 1 237
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 5 54 - 9 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 1 20 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 33 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 28 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 4 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 57 - 2 404 3 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 15 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 13 0 28 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 - 3 10 - 10 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt