Juni 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev i juni 2 909 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 17 506 miljoner kronor. Det är 57 miljoner kronor (0,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 909 14 17 506 57 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 102 - 17 6 619 - 103 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 907 - 53 5 519 - 311 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 763 79 4 546 423 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 90 6 531 40 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 46 - 1 291 9 555
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt