Juni 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev i juni 8 008 miljoner kronor, vilket är 546 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 51 347 miljoner kronor. Det är 1 773 miljoner kronor (3,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för det första halvåret till till 18 912 miljoner kronor, vilket är 547 miljoner kronor (2,8 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för juni uppgår till 9,8 dagar, vilket är 6,8 procent lägre än sjukpenningtalet för juni 2017. Det beror både på att fler sjukfall avslutas och att det startas färre nya sjukskrivningar. Antalet pågående sjukfall som är längre än två år har dock ökat. En bidragande orsak har varit att den bortre tidsgränsen om maximalt 914 ersättningsdagar avskaffades den 1 februari 2016. Sjukpenningtalet för kvinnor är 91,1 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för årets första sex månader till 23 084 miljoner kronor. Det är 986 miljoner kronor (4,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2017. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i juni till 2,1 vilket är en minskning med 28,2 procent jämfört med juni 2017.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Juni 2018 Juni 2017 Förändring %
Samtliga 9,8 10,5 -6,8
- Kvinnor 12,9 13,9 -7,1
- Män 6,8 7,2 -6,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Juni 2018 Juni 2017 Förändring %
Samtliga 2,1 2,9 -28,2
- Kvinnor 2,1 2,9 -26,4
- Män 2,0 2,9 -30,0

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 008 - 546 51 347 - 1 773 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 097 - 135 18 912 - 547 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 800 - 157 23 084 - 986 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 234 - 13 1 437 - 82 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 60 - 106 1 942 - 120 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 4 3 941 134 901
2:1 Försäkringskassan 691 - 138 4 301 - 174 8 729
Övriga anslag 122 0 731 2 1 494
1:3 Handikappersättning 114 0 679 0 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 19 1 42
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 33 1 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt