Juni 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 78,3 miljarder kronor i juni. Det är 10,1 miljarder kronor högre än jämfört med juni 2017. Skillnaden i juni avser bland annat Riksgäldskontorets nettoutlåning samt högre utgifter för Hälsovård, sjukvård och social omsorg. De totala utgifterna för det första halvåret uppgår till 476,3 miljarder kronor. Det är 26,7 miljarder kronor (5,9 procent) högre än motsvarande period föregående år. Bland annat är avgiften till EU 7,6 miljarder kronor högre, utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7,2 miljarder kronor högre och utgifter för Utbildning och universitetsforskning 3,8 miljarder kronor högre. Utgifterna för Migration har däremot minskat med 9,4 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 228 - 28 7 217 345 14 571
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 7 106 11 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 48 1 429 - 11 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 69 6 395 20 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 11 10 35 - 22 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 2 46 0 97
3:1 Sametinget 6 2 24 3 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 622 - 81 3 700 - 46 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 288 21 1 508 99 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 35 10 329 286 556
6:2 Justitiekanslern 5 1 24 4 50
6:3 Datainspektionen 8 3 40 15 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 9 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 86 0 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 104 16 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 1 5 - 2 15
8:1 Presstöd 113 - 6 351 - 29 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 16 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 9 2 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 546 3 8 116 263 16 356
1:1 Statskontoret 7 - 1 43 2 98
1:2 Kammarkollegiet 7 - 2 34 4 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 2 6 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 1 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 280 4 6 626 227 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 32 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 84 0 175
1:9 Statistiska centralbyrån 42 - 46 264 - 33 557
1:10 Bidragsfastigheter 24 6 93 5 269
1:11 Finansinspektionen 52 - 1 294 27 606
1:12 Riksgäldskontoret 44 19 148 11 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 27 - 1 161 0 330
1:16 Finansmarknadsforskning 6 - 2 13 0 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 41 6 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 26 23 60 37 177
1:19 Statens servicecenter - 1 - 2 8
3 Skatt, tull och exekution 1 003 - 228 5 566 - 162 11 474
1:1 Skatteverket 690 - 217 3 758 - 73 7 594
1:2 Tullverket 151 1 891 - 3 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 - 12 917 - 86 1 947
4 Rättsväsendet 4 193 - 78 23 114 600 46 239
1:1 Polismyndigheten 2 152 - 92 11 847 17 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 124 10 703 30 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 141 - 7 782 - 3 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 55 - 2 330 7 697
1:5 Sveriges Domstolar 538 26 2 999 161 5 612
1:6 Kriminalvården 832 7 4 578 278 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 1 66 17 148
1:8 Rättsmedicinalverket 34 - 2 206 11 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 22 2 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 1 43 - 12 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 276 - 18 1 427 73 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 1 36 8 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 6 1 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 22 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 8 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 - 3 33 9 81
5 Internationell samverkan 217 - 16 957 - 34 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 171 1 705 - 57 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 10 4 73 29 192
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 5 1 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 1 0 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 19 3 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 24 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 14 2 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 10 1 19
1:9 Svenska institutet 10 2 55 2 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 6 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 11 - 27 45 - 20 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 097 - 797 23 109 - 206 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 640 - 305 15 493 57 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 50 - 35 419 44 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 655 - 346 4 059 - 428 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 27 - 83 138 - 66 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 5 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 17 14 90 76 169
1:7 Officersutbildning m.m. 17 - 25 94 1 218
1:8 Försvarets radioanstalt 91 4 539 37 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 1 94 6 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 4 38 7 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 4 0 9
2:1 Kustbevakningen 105 - 22 612 11 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 23 15 51 23 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 14 10 21
2:4 Krisberedskap 155 - 137 396 - 171 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 153 153 305 186 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 102 - 35 534 2 1 176
2:7 Statens haverikommission 4 0 21 0 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 25 - 1 170 - 1 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 28 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
7 Internationellt bistånd 2 798 721 22 129 3 163 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 2 679 741 21 475 3 179 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 102 - 22 562 - 24 1 199
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 1 7 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 2 55 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 1 24 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 5 0 18
8 Migration 1 173 - 1 314 9 658 - 9 379 21 275
1:1 Migrationsverket 450 - 165 2 712 - 375 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 510 - 815 5 485 - 9 093 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 - 316 63 - 272 93
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 86 8 475 43 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 30 4 155 33 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 50 - 23 376 81 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 22 - 5 132 9 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 22 - 3 65 - 1 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 395
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 837 1 021 42 011 7 177 79 843
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys - 1 - 5 16 - 2 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 - 11 43 1 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 71 6 143
1:4 Tandvårdsförmåner 503 49 2 952 113 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 - 351 13 168 516 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 054 973 5 405 3 712 7 696
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 16 - 13 186 - 1 465
1:8 Bidrag till psykiatri 25 6 1 532 557 1 755
1:9 Läkemedelsverket 10 0 71 7 135
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 24 47 - 38 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 35 5 199 15 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap - 20 - 27 40 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 18 2 53 2 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 28 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 142 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 11 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 215 193 660 419 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 14 51 - 50 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 044 90 12 147 815 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 74 3 2 159 138 2 877
4:6 Statens institutionsstyrelse 105 2 515 15 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 140 93 1 384 884 1 533
5:1 Barnombudsmannen 0 0 10 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 6 19 7 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 18 - 8 100 - 14 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 18 2 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 39 - 2 233 19 607
8:1 Socialstyrelsen 72 14 348 57 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 81 3 365 27 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 008 - 546 51 347 - 1 773 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 097 - 135 18 912 - 547 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 800 - 157 23 084 - 986 46 909
1:3 Handikappersättning 114 0 679 0 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 234 - 13 1 437 - 82 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 19 1 42
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 60 - 106 1 942 - 120 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 4 3 941 134 901
2:1 Försäkringskassan 691 - 138 4 301 - 174 8 729
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 33 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 909 14 17 506 57 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 102 - 17 6 619 - 103 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 907 - 53 5 519 - 311 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 763 79 4 546 423 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 90 6 531 40 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 46 - 1 291 9 555
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 927 572 46 930 3 012 94 586
1:1 Barnbidrag 2 756 439 15 477 1 854 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 531 130 21 539 1 155 42 959
1:3 Underhållsstöd 205 - 8 1 298 7 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 8 2 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 81 1 482 5 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 357 18 2 095 99 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 3 683 - 50 7 367
1:8 Bostadsbidrag 380 - 1 2 348 - 60 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 012 219 11 925 155 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 98 40 152 86 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 418 608 8 704 1 239 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 408 - 32 2 596 - 42 5 179
1:4 Hemutrustningslån 12 - 9 76 - 51 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 56 4 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 33 17 66 26 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 14 - 24 207 36 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 9 9 37 37 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 9 9 24 24 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 1 1 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 7 7 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 400 - 1 212
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 969 - 678 37 387 1 168 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 744 - 99 4 282 - 257 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 042 - 249 13 356 - 840 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 977 - 272 6 355 2 049 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 462 - 19 8 915 474 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 5 54 - 9 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 123 7 657 173 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 1 20 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 33 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 28 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 4 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 147 47 646 47 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 375 - 85 2 548 - 497 5 262
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 57 - 2 404 3 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 15 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 13 0 28 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 - 3 10 - 10 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 1 1 1 1 19
15 Studiestöd 873 16 10 479 118 24 450
1:1 Studiehjälp 334 8 2 161 60 4 170
1:2 Studiemedel 378 18 6 733 94 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 62 - 3 906 - 31 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor - 1 - 1 106 - 103 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 8 0 35 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 10 - 3 29
1:7 Studiestartsstöd 11 11 101 101 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 78 - 17 421 0 875
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 7 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 8 209 851 39 663 3 809 78 110
1:1 Statens skolverk 109 - 19 484 36 1 144
1:2 Statens skolinspektion 36 1 202 7 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 103 - 9 387 23 723
1:4 Sameskolstyrelsen 5 1 22 - 1 55
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 518 114 1 917 479 3 725
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 121 7 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 164 164 2 342 116 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 37 1 105 - 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 8 - 13 47 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 10 64 10 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 7 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 3 55 - 2 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 - 16 2 155 1 397 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 163 4 1 009 8 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 60 45 282 224 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 602 602 1 581 585 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 2 005 - 22 2 014 - 21 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 40 4 81 7 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 2 64 - 1 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 10 10 80 7 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 878 36 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 066 32 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 033 42 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 097 37 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 062 42 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 782 30 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 870 35 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 815 25 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 698 30 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 559 18 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 775 33 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 443 16 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 360 12 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 780 27 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 581 39 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 773 23 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 337 15 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 193 8 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 332 15 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 119 6 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 534 19 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 168 6 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 399 15 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 133 6 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 277 14 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 122 5 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 468 21 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 118 49 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 124 5 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 48 2 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 305 14 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 57 4 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 101 2 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 25 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 52 3 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 17 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 251 12 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 37 4 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 216 12 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 38 7 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 228 11 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 49 3 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 197 10 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 34 3 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 199 12 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 32 5 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 155 7 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 25 2 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 182 10 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 32 7 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 81 2 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 10 5 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 32 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 3 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 66 2 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 10 5 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 211 13 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 42 13 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 15 3 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 10 5 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 261 8 1 643 62 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 84 83 351 106 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 209 9 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 292 31 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 40 40 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 499 82 3 127 99 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 8 - 13 87 5 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 16 - 78 422 154 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 16 2 34
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 27 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 32 1 189 9 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 2 19 - 4 48
3:9 Sunet 4 0 26 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 2 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 6 - 1 15 - 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 82 0 100
4:1 Internationella program 34 7 65 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 1 5 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 8 1 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 235 - 414
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 034 60 9 253 894 16 067
1:1 Statens kulturråd 6 1 23 2 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 319 164 451 175 589
1:3 Skapande skola 0 0 189 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 1 15 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 1 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 12 - 288 1 114 48 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 7 1 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 536 32 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 19 14 198 18 214
2:3 Statens musikverk 9 - 9 58 - 10 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 15 - 9 69 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 1 56 - 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 32 0 67
4:1 Statens konstråd 2 1 7 2 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 14 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 2 6 - 2 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 35 8 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 9 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 27 - 8 214 41 459
6:1 Riksarkivet 29 - 6 209 - 4 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 20 1 132 18 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 11 40 6 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 104 2 608 54 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 129 2 259
8:3 Bidrag till vissa museer 6 1 36 10 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 21 - 5 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 6 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 4 3 43 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 552 5 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 9 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 5 2 20 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 2 25 2 44
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 126 104 237 104 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 19 1 26 - 1 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 977 5 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 20 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 66 66 132 122 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 173 247 4 358
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 3 27 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 87 - 3 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 68 11 139 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 26 3 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 19 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering - 6 - 20
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 265 107 1 131 417 7 062
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 2 6 2 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 25 2 127 23 308
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 23 - 1 47
1:6 Lantmäteriet 47 - 14 270 - 8 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 91 87 187 133 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 75 28 379 250 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 3 3 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
2:1 Konsumentverket 13 - 1 79 5 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 21 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 0 9 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
19 Regional tillväxt 209 - 35 1 201 135 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 94 - 25 512 15 2 100
1:2 Transportbidrag 6 2 187 19 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 109 - 10 501 100 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 - 1 0
20 Allmän miljö- och naturvård 792 - 245 4 669 727 10 828
1:1 Naturvårdsverket 57 10 252 17 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 12 - 36 104 - 7 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 94 - 65 944 505 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 25 - 46 588 65 868
1:5 Miljöforskning - 1 - 2 34 - 20 79
1:6 Kemikalieinspektionen 17 - 4 123 - 2 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 60 3 200 19 315
1:8 Supermiljöbilspremie 34 9 157 0 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 5 106 - 2 246
1:10 Klimatanpassning 7 2 50 1 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 63 - 13 491 - 16 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 - 12 36 - 16 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 - 3 19 6 46
1:14 Skydd av värdefull natur 133 - 135 502 - 200 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 0 125 8 244
1:16 Klimatinvesteringar 142 - 3 351 139 1 640
1:17 Elbusspremie 2 2 14 11 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 14 14 16 16 100
1:19 Elfordonspremie 53 53 177 177 395
1:20 Industriklivet 0 0 10 10 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 2 36 11 96
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 26 - 25 335 8 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
21 Energi 172 - 33 1 212 - 201 3 761
1:1 Statens energimyndighet 25 2 145 1 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 17 0 108 - 24 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 - 3 1 - 3 10
1:4 Energiforskning 97 - 14 683 - 4 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 5 4 78 72 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 55 4 121
1:7 Energiteknik 0 - 4 23 - 209 1 145
1:8 Elberedskap 12 1 75 5 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 18 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 4 - 11 26 8 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 9 - 51
22 Kommunikationer 5 258 512 25 122 1 617 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 947 81 9 748 283 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 548 597 10 344 1 302 21 347
1:3 Trafikverket 124 - 2 725 69 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 3 1 66 - 1 167
1:7 Trafikavtal 88 36 463 10 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 27 3 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 34 21 101 - 50 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 166 - 197 1 264 118 1 529
1:12 Transportstyrelsen 184 - 5 1 080 - 22 2 144
1:13 Trafikanalys 6 2 30 3 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 15 - 4 306 - 71 900
1:15 Sjöfartsstöd 104 - 21 663 - 47 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 4 2 20 6 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 11 - 7 66 - 2 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 0 3 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 11 10 25 18 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 0 35 2 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 745 - 796 4 453 - 546 19 627
1:1 Skogsstyrelsen 40 1 221 12 472
1:2 Insatser för skogsbruket 52 30 172 69 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 2 69 10 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 2 55 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 3 0 57 - 7 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 1 - 10 15 - 15 53
1:8 Statens jordbruksverk 43 - 13 308 6 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 - 1 3 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 19 - 793 474 - 576 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 8 11 - 39 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 25 21 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 3 48 42 283
1:14 Livsmedelsverket 21 - 8 119 - 52 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 24 20 143 94 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 3 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 157 - 26 871 - 93 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 85 - 20 465 - 81 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 2 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 - 4 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 44 9 89 12 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 956 46 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 57 5 240 - 40 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 54 54 107
24 Näringsliv 608 155 3 293 519 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 20 - 2 116 - 3 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 370 165 958 95 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:4 Tillväxtverket 27 - 18 143 - 9 272
1:5 Näringslivsutveckling 40 21 605 310 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 2 27 4 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 57 - 2 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 22 3 103 2 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 0 14
1:11 Bolagsverket 4 2 24 15 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 1 71 - 2 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 47 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 6 6 - 4 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 20 7 - 13 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 155 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 28 2 156 5 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 0 11 - 1 25
2:2 Kommerskollegium 7 1 41 2 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 38 7 190 14 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 34 3 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 55 957 3 172 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 49 904 2 576 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 2 047 96 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 3 500 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 694 - 455 6 300 - 1 869 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 1 697 - 457 6 249 - 1 867 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 3 1 51 - 2 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 052 - 225 15 426 7 624 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 052 - 225 15 426 7 624 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 77 679 - 777 485 128 20 802 1 002 262
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79 373 - 321 478 828 22 670 990 916
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 5 292 8 436 - 16 673 4 366 6 548
Kassamässig korrigering 5 952 2 423 7 823 1 531 0
Totala utgifter 78 339 10 082 476 279 26 698 1 008 810
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt