Maj 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppgick i maj till 6 998 miljoner kronor, det är 1 414 miljoner kronor högre (25,3 procent) än föregående år. För januari till maj uppgår utfallet till 35 174 miljoner kronor, det är 6 156 miljoner kronor (21,2 procent) högre än samma period förra året.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick till 2 313 miljoner kronor. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i maj avser bidragen för läkemedelsförmånerna för mars. Hittills i år är bidragen för läkemedelsförmånerna 867 miljoner kronor (8,7 procent) högre än samma period förra året.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick till 1 159 miljoner kronor. Det är en ökning med 910 miljoner kronor jämfört med föregående år. Hittills i år är bidragen till folkhälsa och sjukvård 2 740 miljoner kronor (170,0 procent) högre än samma period förra året.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgick till  1 842 miljoner kronor och blev därmed 389 miljoner kronor (17,4 procent) lägre än samma månad 2017. Hittills i år uppgår kostnader för assistansersättning till 10 104 miljoner kronor. Det är 725 miljoner kronor (7,7 procent) högre än januari till maj föregående år. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2018 är schablonbeloppet 295 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 331 kronor. År 2017 var schablonbeloppet 291 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 326 kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 998 1 414 35 174 6 156 79 843
1:4 Tandvårdsförmåner 620 80 2 448 64 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 313 319 10 853 867 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 159 910 4 351 2 740 7 696
1:8 Bidrag till psykiatri 2 - 11 1 507 551 1 755
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 842 - 389 10 104 725 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 264 169 2 085 136 2 877
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 206 155 1 244 791 1 533
Övriga anslag 592 181 2 583 283 6 224
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 1 17 3 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 8 36 12 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 2 59 5 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 39 17 171 12 465
1:9 Läkemedelsverket 13 2 61 7 135
1:10 E-hälsomyndigheten 9 - 7 40 - 14 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 28 - 4 164 11 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 32 24 60 24 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 35 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 24 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 9 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 185 154 445 226 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 - 7 42 - 36 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 - 1 410 13 1 083
5:1 Barnombudsmannen 3 0 10 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 0 0 19 13 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 - 16 82 - 6 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 14 1 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 35 0 194 22 607
8:1 Socialstyrelsen 61 9 275 43 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 60 - 1 284 24 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt