Maj 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev i maj 1 398 miljoner kronor, vilket är 567 miljoner kronor  (28,9 procent) lägre än i maj 2017.

Utgifterna för de fem första månaderna är 8 066 miljoner kronor (48,7 procent) lägre än samma period föregående år. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 7 777 miljoner kronor (64,1 procent) och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 501 miljoner kronor (44,4 procent). Det beror främst på att antalet personer som söker asyl som ensamkommande barn liksom antalet som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat kraftigt. I maj förra året fanns 95 879 personer i mottagningssystemet. I maj 2018 uppgick det totala antalet personer i systemet till 64 164.

I propositionen Vårändringsbudget för 2018 har regeringen föreslagit att anslaget ska ökas med ytterligare 4 908 miljoner kronor. Det beror på att kommunernas ansökningar om ersättningar för ensamkommande barn och unga (inkl. utgifter för ensamkommande barn som i ett senare skede bedömts som vuxna) blev högre än vad som beräknades i den ursprungliga budgeten.

Asylsökande m.m. maj 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande maj 1 554 1 957 -403 -20,6
- varav män (inkl. pojkar) 928 1 184 -256 -21,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 626 773 -147 -19,0
- varav ens. barn och unga 66 105 -39 -37,1

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-maj 7 036 7 301 -265 -3,6
- varav män (inkl. pojkar) 4 272 4 378 -106 -2,4
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 764 2 923 -159 -5,4
- varav ens. barn och unga 356 385 -29 -7,5
- varav pojkar 270
- varav flickor 86

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-maj 2018 40 306 38 221 2 085 5,4
-varav asyl 7 803 10 553 -2 750 -26,1
-varav anhöriga till asylsökande 6 302 5 618 684 12,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 793 3 449 -656 -19,0
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 13 352 10 251 3 101 30,3

Källa: Migrationsverket

Maj 2018 Maj 2017
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 67 292 100 473 -33 181 -33,0
- varav ensamkommande barn och unga 2 312 19 122 -16 810 -87,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 398 - 567 8 485 - 8 066 21 275
1:1 Migrationsverket 484 - 54 2 262 - 210 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 669 - 586 4 975 - 8 278 13 014
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 85 9 389 35 961
Övriga anslag 160 64 860 387 1 953
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 50 46 60 43 93
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 31 9 126 28 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 48 11 326 104 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 24 0 110 14 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 - 2 43 2 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 395
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt