Maj 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i maj 1 697 miljoner kronor, det är 1 465 miljoner kronor lägre än i maj föregående år.

Utfallet för de fem första månaderna är 2 442 miljoner kronor (14,5 procent) högre än samma period föregående år. Tidpunkten för utbetalningarna kan variera mellan åren. Dock har budgeten för det internationella biståndet ökat med drygt 6 000 miljoner kronor jämfört med 2017. Orsaken till den högre budgeten för biståndet beror främst på att antalet asylsökande minskat, och därmed även de utgifter för migration som ingår i biståndsramen. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, beslutade därför riksdagen att höja anslagen för det internationella biståndet.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 1 697 - 1 465 19 331 2 442 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 1 595 - 1 470 18 797 2 438 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 90 7 460 - 2 1 199
Övriga anslag 13 - 2 74 6 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 6 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 - 1 44 1 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 1 - 1 20 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 4 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: