Maj 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 5 402 miljoner kronor, det är 589 miljoner kronor (9,8 procent) lägre än samma månad föregående år. Minskningen avser främst utgifter för anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 19 013 miljoner kronor, det är 591 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Av de totala utgifterna avser 12 853 miljoner kronor anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och 3 404 miljoner kronor avser anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 402 - 589 19 013 591 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 822 - 151 12 853 362 35 044
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 078 - 432 3 404 - 83 10 816
1:8 Försvarets radioanstalt 95 7 448 33 1 106
2:1 Kustbevakningen 111 8 507 33 1 143
2:4 Krisberedskap 20 - 67 242 - 34 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 87 2 432 37 1 176
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
Övriga anslag 190 45 974 208 3 068
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 90 16 369 78 1 147
1:4 Forskning och teknikutveckling 6 5 111 17 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 12 73 62 169
1:7 Officersutbildning m.m. 15 5 77 25 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 15 1 76 5 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 7 3 32 3 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 28 7 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 1 14 10 21
2:7 Statens haverikommission 4 0 17 0 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 30 2 145 0 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 23 - 1 59
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: