Maj 2018 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. Nettoutlåningen minskade med 6 488 miljoner kronor i maj. Sammantaget har nettoutlåningen minskat med 11 381 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Pensionsmyndigheten sätter in premiepensionsavgifter i Riksgäldskontoret i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna. Premiepensionsinsättningarna har ökat nettoutlåningen med 3 932 miljoner kronor i maj. Totalt för de första fem månaderna har premiepensionsavgifterna minskat nettoutlåningen med 11 927 miljoner kronor. 

Nettobehållningen på myndigheternas räntekonton ökade med 2 647 miljoner kronor i maj. Hittills i år har myndigheternas nettokontobehållningar ökat med 3 839 miljoner kronor. Det minskar nettoutlåningen.

Utlåningen till Riksbanken har tillfälligt ökat med 1 435 miljoner kronor i maj. Hittills i år har utlåningen till Riksbanken tillfälligt ökat med 11 088 miljoner kronor. Det ökar nettoutlåningen.

Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 31 maj till 243 400 miljoner kronor. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och måste då ersättas med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. Beloppsgränsen får tillfälligtvis överskridas för att refinansieringen av lånen ska kunna hanteras effektivt. Eventuella överskridanden ska justeras så snart det kan ske utan att orsaka Riksbanken eller Riksgäldskontoret onödiga merkostnader. Riksgäldskontoret har dock senare, på begäran av Riksbanken, modifierat beslutet så att alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken får refinansieras till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet togs så kommer vidareutlåningen, så länge kronkursen ligger på nuvarande nivåer, att överstiga 200 miljarder kronor.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 6 488 - 6 535 - 11 381 - 4 070 6 548
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt