Maj 2018 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev - 8 426 miljoner kronor i maj. Samma månad 2017 var den kassamässiga korrigeringen -11 562 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 3 136 miljoner kronor.

För perioden januari - maj är den kassamässiga korrigeringen 1 872 miljoner kronor, vilket är 892 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2017.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I maj påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 4 807 miljoner kronor. För perioden januari - maj påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 5 100 miljoner kronor.

I maj översteg uttagen på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 230 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. Hittills i år har uttagen från EU-kommissionens konto överstigit insättningarna med 4 467 miljoner kronor.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Försvarsmakten redovisar i maj 1 923 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringsposten negativt. Hittills i år påverkar Försvarmaken den kassamässiga korrigeringen positivt med 1 508 miljoner kronor med anledning av detta.

I maj redovisar Trafikverket 33 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. För perioden januari - maj redovisar Trafikverket 2 121 miljoner kronor lägre belopp än vad som har tillförts räntekonto.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
Kassamässig korrigering - 8 426 3 136 1 872 - 892 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt