Maj 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till Europeiska unionen blev 2 370 miljoner kronor, det är 672 miljoner kronor lägre än i maj 2017.

Avgiften för de fem första månaderna uppgick till 13 374 miljoner kronor. Det är 7 848 miljoner kronor högre jämfört med samma period  2017. Den stora skillnaden beror på att EU återbetalade ett stort överskott till Sverige i januari 2017. Det gjordes även i januari 2018 men inte lika mycket.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 370 - 672 13 374 7 848 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 370 - 672 13 374 7 848 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt