Maj 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev 5 940 miljoner kronor i maj. Det är 491 miljoner kronor lägre jämfört med utfallet i maj 2017.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Jämfört med maj 2017 minskade kursförlusterna med 2 082 miljoner kronor (80,2 procent). Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället.

De lägre kursförlusterna motverkades delvis av att överkurser vid emission minskade med 736 miljoner kronor (58,5 procent). När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen.

Vidare uppgick valutakursförlusterna till 67 miljoner kronor i maj, vilket innebär en skillnad på 584 miljoner kronor jämfört med maj 2017 då valutakursvinster på 518 miljoner kronor redovisades. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Utgifterna för räntor på lån ökade i maj jämfört med maj 2017.Räntor på lån i svenska kronor var 279 miljoner kronor högre. För lån i utländsk valuta var räntorna 100 miljoner kronor högre.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 994 miljoner kronor. Det är 1 414 miljoner kronor (15,0 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Det lägre utfallet beror framför allt på att kursförlusterna är 5 725 miljoner kronor (87,5 procent) lägre jämfört med perioden januari-maj 2017.

De lägre kursförlusterna motverkas delvis av lägre överkurser vid emission (2 816 miljoner kronor), högre räntor på lån i svenska kronor (972 miljoner kronor) samt högre valutakursförluster (477 miljoner kronor).

Tabell 1: Räntor på statsskulden i maj 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall maj 2018 Utfall maj 2017 Förändring maj Utfall jan-maj 2018 Utfall jan-maj 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor 5 783 5 504 279 8 855 7 883 972
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 487 387 100 1 347 1 152 195
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -521 -1 257 736 -1 633 -4 449 2 816
Summa räntor 5 749 4 634 1 115 8 569 4 586 3 983
Räntor på in- och utlåning (*) -389 -282 -107 -2 210 -2 065 -145
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 67 -518 584 770 294 477
Kursförluster (+)/vinster (-) 513 2 595 -2 082 816 6 542 -5 725
Övrigt 0 0 0 0 0 -0
Summa ränteutgifter 5 939 6 429 -491 7 947 9 357 -1 410

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. 5 940 - 491 7 994 - 1 414 11 355
1:1 Räntor på statsskulden 5 939 - 491 7 947 - 1 410 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 48 - 3 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt