Maj 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Näringsliv blev 459 miljoner kronor i maj. Det är 60 miljoner kronor (15,0 procent) högre jämfört med maj 2017.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 685 miljoner kronor. Det är 364 miljoner kronor (15,7 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling är 289 miljoner kronor (104,7 procent) högre jämfört med perioden januari-maj 2017. Anvisade medel på anslaget har utökats med 621 miljoner kronor (135,0 procent) jämfört med föregående år. Utökningen avser bland annat kapitaltillskott till stiftelsen Norrlandsfonden samt satsningar på elektrifiering av fordonsparken, biodrivmedel och socialt företagande.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 459 60 2 685 364 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 255 31 589 - 71 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:5 Näringslivsutveckling 21 14 565 289 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 47 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 23 - 2 128 3 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 160 16 880 40 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 19 - 2 96 - 1 238
1:4 Tillväxtverket 24 10 115 10 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 22 2 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 57 - 2 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 3 81 0 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 0 14
1:11 Bolagsverket 9 7 20 13 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 0 59 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 1 6 2 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 7 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 129 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 10 - 1 25
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 33 1 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 29 - 3 152 8 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 28 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt