Maj 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 451 miljoner kronor. Det är 85 miljoner kronor (1,9 procent) högre än i maj 2017.

Utgifterna för anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 199 miljoner kronor (11,4 procent) lägre och uppgick till 1 543 miljoner kronor. Utgifterna för anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur blev 52 miljoner kronor (2,9 procent) högre och uppgick till 1 856 miljoner kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 4 451 85 19 864 1 105 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 543 - 199 7 801 202 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 856 52 7 796 705 21 347
1:3 Trafikverket 127 14 601 72 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 288 215 1 098 316 1 529
1:12 Transportstyrelsen 191 - 26 896 - 17 2 144
1:14 Trängselskatt i Göteborg 251 59 291 - 67 900
1:15 Sjöfartsstöd 125 4 559 - 25 1 518
Övriga anslag 71 - 33 821 - 80 2 092
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 2 63 - 2 167
1:7 Trafikavtal 39 - 8 375 - 26 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 22 2 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 23 67 - 71 150
1:13 Trafikanalys 5 - 2 24 1 68
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 16 4 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 2 54 5 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 0 3 - 3 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 0 14 8 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 1 30 2 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt