Maj 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 262 miljoner kronor, det är 142 miljoner kronor (35,2 procent) lägre än i maj 2017. Merparten av utgifterna avser anslag 1:4 Energiforskning som blev 73 miljoner kronor högre än i maj 2017.

Hittills i år uppgår utfallet till 1 040 miljoner kronor, det är 168 miljoner kronor (13,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 262 - 142 1 040 - 168 3 761
1:1 Statens energimyndighet 24 - 1 120 - 1 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 34 5 92 - 24 233
1:4 Energiforskning 163 73 586 10 1 478
1:7 Energiteknik 3 - 222 23 - 205 1 145
1:8 Elberedskap 16 2 63 4 258
Övriga anslag 23 1 157 48 331
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 - 2 73 69 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 8 0 45 4 121
1:9 Avgifter till internationella organisationer 12 11 17 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 2 1 22 19 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 8 - 42
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt