Maj 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 747 miljoner kronor, det är 71 miljoner kronor (10,5 procent) högre än maj 2017.

Hittills i år uppgår utfallet till 3 877 miljoner kronor, det är 972 miljoner kronor (33,5 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur som blev 570 miljoner kronor (203,8 procent) högre än för januari till maj 2017. Det avser också anslag 1:16 Klimatinvesteringar som blev 142 miljoner kronor högre än för januari till maj 2017.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 747 71 3 877 972 10 828
1:1 Naturvårdsverket 44 7 195 7 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 40 2 92 29 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 148 54 850 570 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 39 3 563 111 868
1:5 Miljöforskning 6 1 34 - 18 79
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 3 140 17 315
1:8 Supermiljöbilspremie 30 - 19 123 - 9 250
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 56 - 56 428 - 3 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 3 - 5 32 - 4 245
1:14 Skydd av värdefull natur 78 - 37 369 - 66 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 16 - 36 209 142 1 640
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 1 2 2 100
1:19 Elfordonspremie 123 123 124 124 395
1:20 Industriklivet 0 0 10 10 300
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 62 31 309 32 841
Övriga anslag 84 - 1 396 26 1 220
1:6 Kemikalieinspektionen 24 4 106 2 275
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 17 - 4 87 - 6 246
1:10 Klimatanpassning 6 - 14 43 - 1 214
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 1 17 8 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 20 1 103 8 244
1:17 Elbusspremie 9 9 12 9 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 3 28 9 96
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt