Maj 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 113 miljoner kronor i maj. Det är 89 miljoner kronor högre jämfört med maj 2017.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 570 miljoner kronor. Det är 260 miljoner kronor (4,1 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 113 89 6 570 260 16 356
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 877 19 5 345 223 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 48 21 222 13 557
1:11 Finansinspektionen 51 7 242 28 606
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 30 4 135 0 330
Övriga anslag 108 38 419 20 1 413
1:1 Statskontoret 9 1 36 3 98
1:2 Kammarkollegiet 7 3 28 6 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 5 - 2 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 - 1 0 - 1 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 27 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 68 - 1 175
1:10 Bidragsfastigheter 16 6 69 - 1 269
1:12 Riksgäldskontoret 23 3 104 - 8 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 2 4 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 1 8 1 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 4 33 5 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 21 19 33 14 177
1:19 Statens servicecenter 0 - 1 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt