Maj 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 226 miljoner kronor i maj. Det är 39 miljoner kronor högre jämfört med maj 2017.

För perioden januari-maj uppgår utfallet till 992 miljoner kronor. Det är 169 miljoner kronor (20,6 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser främst anslagen 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 samt 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 226 39 992 169 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 107 - 5 419 41 2 100
1:2 Transportbidrag 26 4 181 17 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 92 39 392 109 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt