Maj 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 252 miljoner kronor i maj. Det är 109 miljoner kronor (76,1 procent) högre jämfört med maj 2017. Ökningen avser främst utgifter för anslagen 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer samt 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 866 miljoner kronor. Det är 310 miljoner kronor (55,9 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 222 miljoner kronor (271,2 procent) högre jämfört med perioden januari-maj 2017. Vidare har utgifterna för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ökat med 46 miljoner kronor (92,4 procent) jämfört med perioden januari-maj 2017.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 252 109 866 310 7 062
1:4 Boverket 17 1 101 21 308
1:6 Lantmäteriet 47 - 5 224 5 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 39 27 95 46 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 125 84 304 222 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 0 0 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
Övriga anslag 23 1 140 15 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 5 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 19 - 1 47
2:1 Konsumentverket 13 1 67 6 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 17 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 8 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt