Maj 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 968 miljoner kronor, det är 370 miljoner kronor högre (61,9 procent) än i maj 2018. Det högre utfallet avser främst Bidrag till regional kulturverksamhet som blev 370 miljoner kronor, det är 318 miljoner kronor (618,5 procent) högre än i maj 2017.

Hittills i år uppgår utfallet till 8 218 miljoner kronor, det är 833 miljoner kronor (11,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 968 370 8 218 833 16 067
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 8 4 132 10 589
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 370 318 1 103 336 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 450 28 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 24 15 187 49 459
6:1 Riksarkivet 36 - 2 180 3 398
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 104 16 505 53 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 108 2 259
10:1 Filmstöd 1 0 552 5 567
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 111 0 243
13:1 Stöd till idrotten 0 0 977 5 1 964
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 173 247 4 358
Övriga anslag 318 15 1 740 95 3 396
1:1 Statens kulturråd 4 0 17 1 55
1:3 Skapande skola 188 11 189 12 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 4 1 13 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 0 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 - 14 179 5 214
2:3 Statens musikverk 19 0 48 - 1 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 10 7 55 9 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 47 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 26 0 67
4:1 Statens konstråd 1 0 5 2 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 10 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 6 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 4 35 8 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 7 - 1 22
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 2 112 18 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 7 1 19 - 5 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 31 8 76
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 17 - 5 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 5 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 4 39 - 2 82
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 8 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 16 - 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 1 21 5 44
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 0 7 - 2 85
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 5 19 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 13 12 66 56 152
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 25 6 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 87 - 3 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 72 13 188
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 21 2 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 4 - 16 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt