Maj 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning uppgick till 5 122 miljoner kronor i maj. Det är 119 miljoner kronor (2,3 procent) lägre än för maj 2017. För januari till maj uppgår utgifterna till 31 454 miljoner kronor. Det är 2 958 miljoner kronor (10,4 procent) högre än samma period 2017.

Det lägre utfallet i maj förklaras främst av att anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet blev 325 miljoner kronor lägre.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 5 122 - 119 31 454 2 958 78 110
1:1 Statens skolverk 103 18 375 55 1 144
1:2 Statens skolinspektion 35 2 166 6 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 81 10 284 33 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 308 - 325 1 399 365 3 725
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 178 - 48 4 436
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 167 5 846 4 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 978 - 17 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 9 1 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 732 30 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 888 27 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 861 35 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 914 31 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 885 35 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 652 25 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 725 29 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 679 21 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 582 25 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 466 15 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 646 27 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 369 14 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 300 10 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 650 22 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 484 33 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 644 19 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 2 2 266 23 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 076 26 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 40 40 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 434 - 5 2 628 17 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 179
Övriga anslag 1 681 90 10 732 2 235 23 203
1:4 Sameskolstyrelsen 6 1 18 - 2 55
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 3 3 121 7 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 1 68 - 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 16 13 39 16 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 30 2 63 20 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 5 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 45 1 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 121 2 154 1 412 2 680
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 165 151 222 179 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 1 0 9 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 41 3 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 0 52 1 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 17 - 7 70 - 3 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 281 13 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 161 7 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 277 12 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 99 5 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 445 16 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 140 5 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 332 13 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 110 5 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 231 12 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 102 4 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 390 17 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 99 41 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 2 103 4 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 40 2 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 254 11 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 47 4 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 84 2 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 43 3 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 14 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 209 10 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 31 3 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 - 29 180 10 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 32 6 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 190 9 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 41 2 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 164 8 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 29 2 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 166 10 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 26 4 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 129 5 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 1 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 152 9 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 26 6 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 68 2 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 8 4 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 27 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 2 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 55 2 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 8 4 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 175 11 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 35 11 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 13 2 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 9 4 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 9 1 382 54 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 174 7 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 14 14 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 4 79 17 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 13 - 5 406 232 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 12 1 34
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 22 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 33 - 2 157 8 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 16 - 2 48
3:9 Sunet 4 0 22 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 1 0 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 2 - 1 9 0 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 81 0 100
4:1 Internationella program 1 - 5 31 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 6 0 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt