Maj 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd uppgick till 1 428 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor (2,9 procent) högre än samma månad föregående år. För januari till maj uppgår utgifterna till 9 606 miljoner kronor. Det är 102 miljoner kronor (1,1 procent) högre än förra året.  

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (629 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (363 miljoner kronor).

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 1 428 40 9 606 102 24 450
1:1 Studiehjälp 363 7 1 827 52 4 170
1:2 Studiemedel 858 17 6 355 76 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 114 - 5 844 - 28 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 107 - 102 141
1:8 Centrala studiestödsnämnden 69 4 343 17 875
Övriga anslag 24 16 131 88 1 015
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 27 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 9 - 2 29
1:7 Studiestartsstöd 17 17 89 89 909
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 6 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt