Maj 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 643 miljoner kronor i maj. Det är 648 miljoner kronor (10,8 procent) högre jämfört med maj 2017. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 31 418 miljoner kronor. Det är 1 846 miljoner kronor (6,2 procent) högre än samma period föregående år.  

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för perioden januari-maj till 11 313 miljoner kronor vilket är 590 miljoner kronor (5,0 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser framför allt aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, som minskat med 608 miljoner kronor (10,8 procent). Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 170 064 personer under perioden januari-maj. Det är en minskning med 8 163 personer (4,6 procent) jämfört med genomsnittet för perioden januari-maj 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 5 378 miljoner kronor, vilket är 2 321 miljoner kronor (75,9 procent) högre än perioden januari-maj 2017. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster per månad under januari-maj uppgår till 13 831, vilket är en ökning med 11 000 extratjänster (388,5 procent) jämfört med samma period föregående år. Vidare har anslagsbelastningen ökat med 802 miljoner kronor avseende insatser för vissa nyanlända. Det beror delvis på ändrade redovisningsprinciper. Föregående år redovisades motsvarande utgifter under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Utgifterna under för perioden januari-maj för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. är 493 miljoner kronor (7,1 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 260 miljoner kronor (5,2 procent) jämfört med perioden januari-maj 2017. Vidare har bidragen till Samhall AB under årets första fem månader ökat med 233 miljoner kronor (12,1 procent) jämfört med samma period 2017.  

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar är 412 miljoner kronor (15,9 procent) lägre under perioden januari-maj jämfört med motsvarande period 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017. Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för perioden januari-maj till 33 282 personer per månad . Det är en minskning med 24,3 procent jämfört med motsvarande period 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i maj 2018 jämfört med maj föregående år. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av maj till 337 910 personer, vilket är en minskning med 14 946 personer (4,2 procent) jämfört med maj 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män. Antalet inskrivna kvinnor har minskat med 926 personer (0,6 procent). Antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 2 743 personer (4,2 procent). Minskningen motverkas till betydande del av att antalet inskrivna kvinnor som är utrikes födda ökat med 1 817 personer (1,9 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Maj 2018 Maj 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 158 874 159 800 -926 -0,6
- varav födda i Sverige 61 886 64 629 -2 743 -4,2
- varav utrikes födda 96 988 95 171 1 817 1,9
Män 179 036 193 056 -14 020 -7,3
- varav födda i Sverige 75 731 82 712 -6 981 -8,4
- varav utrikes födda 103 305 110 344 -7 039 -6,4
Totalt antal inskrivna 337 910 352 856 -14 946 -4,2

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 643 648 31 418 1 846 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 742 - 37 3 538 - 158 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 253 - 13 11 313 - 590 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 282 565 5 378 2 321 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 597 134 7 454 493 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 132 31 534 165 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 106 20 499 - 1 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 431 - 49 2 173 - 412 5 262
1:13 Lån till körkort 151
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
Övriga anslag 98 - 2 530 28 1 237
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 2 46 - 3 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 - 1 16 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 2 28 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 23 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 71 - 2 347 4 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 13 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 15 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 9 - 7 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt