Maj 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 911 miljoner kronor i maj, vilket är 10 miljoner kronor (0,4 procent) högre än i maj 2017.

För perioden januari till maj är utgifterna 14 597 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner kronor (0,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension uppgår till 5 517 miljoner kronor hittills i år. Det är 86 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än motsvarande period 2017. Den långsiktiga trenden är att utgifterna för garantipension minskar. Den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer jämfört med de äldre som redan uppbär pension. Bland de nyblivna pensionärerna minskar antalet pensionärer som inte har tjänat in någon inkomstrelaterad ålderspension successivt.

Utgifterna för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna uppgår hittills i år till 4 611 miljoner kronor, vilket är 258 miljoner kronor (5,3 procent) lägre än samma period 2017. Anslaget finansierar framför allt änkepension och eftersom änkepensionssystemet är under avveckling sedan 1990 minskar antalet änkepensioner successivt.

Utgifterna för anslaget 1:3 Bostadstillägg till pensionärer uppgår hittills i år till 3 783 miljoner kronor. Det är 343 miljoner kronor (10,0 procent) högre än samma period föregående år. Det beror på att både ersättningsgraden och taket för bostadstillägg har höjts.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 911 10 14 597 43 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 095 - 19 5 517 - 86 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 911 - 54 4 611 - 258 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 767 75 3 783 343 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 89 5 441 33 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 49 2 245 10 555
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt