Maj 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 9 210 miljoner kronor i maj. Det är 71 miljoner kronor (0,8 procent) lägre jämfört med maj 2017.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 43 339 miljoner kronor. Det är 1 227 miljoner kronor (2,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-maj till 15 815 miljoner kronor, vilket är 412 miljoner kronor (2,5 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för maj uppgår till 9,8 dagar, vilket är 7,6 procent lägre än sjukpenningtalet för maj 2017. Det beror både på att fler sjukfall avslutas och att det startas färre nya sjukskrivningar. Antalet pågående sjukfall som är längre än två år har dock ökat. En bidragande orsak har varit att den bortre tidsgränsen om maximalt 914 ersättningsdagar avskaffades den 1 februari 2016. Sjukpenningtalet för kvinnor är 91,2 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-maj till 19 284 miljoner kronor. Det är 828 miljoner kronor (4,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2017. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i maj till 2,1 vilket är en minskning med 29,5 procent jämfört med maj 2017.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Maj 2018 Maj 2017 Förändring %
Samtliga 9,8 10,7 -7,6
- Kvinnor 13,0 14,1 -7,8
- Män 6,8 7,3 -7,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Maj 2018 Maj 2017 Förändring %
Samtliga 2,1 3,0 -29,5
- Kvinnor 2,2 3,1 -28,2
- Män 2,1 3,0 -30,7

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 210 - 71 43 339 - 1 227 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 175 - 35 15 815 - 412 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 822 - 170 19 284 - 828 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 238 - 17 1 202 - 69 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 202 48 1 882 - 14 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 935 128 937 131 901
2:1 Försäkringskassan 718 - 25 3 610 - 36 8 729
Övriga anslag 121 - 1 609 2 1 494
1:3 Handikappersättning 112 - 1 565 - 1 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 16 1 42
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 28 1 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt