April 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Kostnader för assistansersättning blev högre

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppgick till 9 451 miljoner kronor, det är 5 813 miljoner kronor högre (159,8 procent) än föregående år. För januari till april uppgår utfallet till 28 176 miljoner kronor, det är 4 742 miljoner kronor (20,2 procent) högre än samma period förra året.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick till 2 315 miljoner kronor. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i april avser bidragen för läkemedelsförmånerna för februari.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick till 2 317 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 660 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgick till 2 138 miljoner kronor och blev 375 miljoner kronor (21,3 procent) högre än samma månad 2017. Hittills i år uppgår kostnader för assistansersättning till 8 262 miljoner kronor. Det är 1 114 miljoner kronor (15,6 procent) högre än januari till april föregående år. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2018 är schablonbeloppet 295 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 331 kronor. År 2017 var schablonbeloppet 291 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 326 kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9 451 5 813 28 176 4 742 77 696
1:4 Tandvårdsförmåner 455 23 1 828 - 16 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 2 315 8 540 548 26 582
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 317 1 660 3 192 1 830 7 096
1:8 Bidrag till psykiatri 11 - 5 1 505 562 1 755
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 138 375 8 262 1 114 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 1 082 812 1 821 - 34 2 517
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 541 448 1 037 636 1 509
Övriga anslag 592 186 1 990 101 6 210
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 - 1 12 3 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 1 28 5 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 47 3 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 41 - 8 132 - 5 465
1:9 Läkemedelsverket 13 2 47 5 135
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 31 - 7 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 36 7 136 15 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 29 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 0 - 2 34 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 19 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 7 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 150 133 260 72 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 2 34 - 29 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 8 329 14 1 083
5:1 Barnombudsmannen 0 - 3 7 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 2 19 13 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 10 - 8 80 10 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 2 11 1 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 40 7 158 22 607
8:1 Socialstyrelsen 62 5 214 34 659
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 54 4 223 25 684
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt