April 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev i april 1 650 miljoner kronor, vilket är 3 782 miljoner kronor (69,6 procent) lägre än i april 2017.

Utgifterna för de fyra första månaderna 2018 har minskat med 7 499 miljoner kronor (51,4 procent) jämfört med samma period föregående år. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 7 692 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 377 miljoner kronor. Det beror främst på att antalet personer som söker asyl som ensamkommande barn liksom antalet som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat kraftigt. I april förra året fanns 100 473 personer i mottagningssystemet varav 19 122 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I april 2018 uppgick det totala antalet personer i systemet till 67 292 varav 2 312 ansökt om asyl som ensamkommande barn. Eftersom dygnskostnaden för ensamkommande barn är så mycket högre jämfört med för övriga asylsökande, så får förändringar i den gruppen absolut störst effekt på anslagsutfallet. Även det nya ersättningssystemet till kommuner och landsting för ensamkommande barn och unga kan påverka jämförelsen mellan åren. Från och med juli 2017 utgår bland annat ersättning för omyndiga ensamkommande som söker asyl månadsvis i efterskott istället för som tidigare kvartalsvis i förskott.

Utgifterna består dock fortfarande av ersättningar till kommunerna enligt det äldre ersättningssystemet. Kommunerna hade möjlighet att ansöka om ersättning för tidigare utgifter fram till den 31 december 2017. I propositionen Vårändringsbudget för 2018 har regeringen föreslagit att anslaget ska ökas med ytterligare 4 908 miljoner kronor. Det beror på att kommunernas ansökningar om ersättningar för ensamkommande barn och unga (inkl. utgifter för ensamkommande barn som i ett senare skede bedömts som vuxna) blev högre än vad som beräknades i den ursprungliga budgeten.

Asylsökande m.m. april 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande april 1 554 1 957 -403 -20,6
- varav män (inkl. pojkar) 928 1 184 -256 -21,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 626 773 -147 -19,0
- varav ens. barn och unga 66 105 -39 -37,1

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-april 7 036 7 301 -265 -3,6
- varav män (inkl. pojkar) 4 272 4 378 -106 -2,4
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 764 2 923 -159 -5,4
- varav ens. barn och unga 356 385 -29 -7,5
- varav pojkar 270
- varav flickor 86

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-april 2018 40 306 38 221 2 085 5,4
-varav asyl 7 803 10 553 -2 750 -26,1
-varav anhöriga till asylsökande 6 302 5 618 684 12,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 793 3 449 -656 -19,0
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 13 352 10 251 3 101 30,3

Källa: Migrationsverket

April 2018 April 2017
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 67 292 100 473 -33 181 -33,0
- varav ensamkommande barn och unga 2 312 19 122 -16 810 -87,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 650 - 3 782 7 086 - 7 499 15 748
1:1 Migrationsverket 426 - 91 1 777 - 156 5 316
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 029 - 3 723 4 305 - 7 692 8 101
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 6 304 26 960
Övriga anslag 116 27 700 323 1 372
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 5 - 2 10 - 3 78
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 24 5 95 20 289
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 49 5 277 92 305
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 4 86 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 19 16 36 4 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt