April 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i april 4 065 miljoner kronor, vilket är 2 218 miljoner kronor högre än i april föregående år.

Utfallet för de fyra första månaderna är 3 907 miljoner kronor högre än samma period föregående år 2107. Tidpunkten för utbetalningarna kan variera mellan åren. Dock har budgeten för det internationella biståndet ökat med drygt 6 000 miljoner kronor (16,8 procent) jämfört med 2017. Orsaken till den högre budgeten för utgiftsområdet beror bland annat på att antalet asylsökande minskat, och därmed även de utgifter under utgiftsområde 8 migration som ingår i den så kallade biståndsramen. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd höjdes därför budgeten för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 4 065 2 218 17 634 3 907 42 985
1:1 Biståndsverksamhet 3 948 2 214 17 202 3 908 41 606
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 96 - 3 370 - 9 1 171
Övriga anslag 21 7 62 8 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 1 5 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 - 1 35 2 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 10 7 19 5 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 3 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: