April 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 4 452 miljoner kronor, det är 1 167 miljoner kronor (35,5 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anskaffning av materiel och anläggningar.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 13 610 miljoner kronor, det är 1 180 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst utgifter för förbandsverksamhet och beredskap. Av de totala utgifterna avser 10 031 miljoner kronor förbandsverksamhet och beredskap och 1 326 miljoner kronor avser anskaffning av materiel och anläggningar.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 452 1 167 13 610 1 180 53 835
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 825 334 10 031 513 34 941
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 937 651 1 326 350 10 816
1:8 Försvarets radioanstalt 93 7 353 27 1 106
2:1 Kustbevakningen 121 24 397 26 1 143
2:4 Krisberedskap 111 47 222 33 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 93 2 345 36 1 169
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
Övriga anslag 271 102 784 163 3 068
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 68 - 5 278 62 1 147
1:4 Forskning och teknikutveckling 100 84 104 13 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 3 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 12 58 49 169
1:7 Officersutbildning m.m. 13 1 62 20 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 16 3 60 5 180
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 - 2 24 0 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 2 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 28 7 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 14 14 14 10 21
2:7 Statens haverikommission 4 0 14 0 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 29 - 5 115 - 2 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 18 - 1 59
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt