April 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i april 99 miljoner kronor. Det är 3 miljoner kronor lägre än i april 2017.

Utfallet för de fyra första månaderna blev 649 miljoner kronor. Det är 46 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 99 - 3 649 - 46 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 51 - 1 512 - 39 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 8 33 8 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 12 1 43
1:9 Svenska institutet 9 - 15 33 - 14 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 12 2 20 - 7 174
Övriga anslag 12 3 39 6 147
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 2 16 3 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 9 1 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 6 1 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 3 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt