April 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 3 927 miljoner kronor, det är 292 miljoner kronor (8,0 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen avser främst utgifter för Polismyndigheten.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 14 850 miljoner kronor, det är 514 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst utgifter för Kriminalvården. Av de totala utgifterna avser 7 607 miljoner kronor Polismyndigheten och 2 942 miljoner kronor avser Kriminalvården.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 3 927 292 14 850 514 45 777
1:1 Polismyndigheten 2 080 192 7 607 75 24 516
1:2 Säkerhetspolisen 123 12 458 28 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 127 - 4 504 3 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 53 2 216 7 677
1:5 Sveriges Domstolar 503 23 1 925 86 5 601
1:6 Kriminalvården 729 20 2 942 199 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 226 29 889 64 2 355
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 17 14 29 10 40
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 6 26 14 81
Övriga anslag 64 11 255 28 846
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 4 43 13 148
1:8 Rättsmedicinalverket 36 9 136 12 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 14 1 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 - 3 31 - 10 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 3 1 5 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 1 17 11 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 6 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 3 0 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt