April 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 963 miljoner kronor, det är 28 miljoner kronor (3,0 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen avser utgifter för Skatteverket.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 3 622 miljoner kronor. Av de totala utgifterna avser 2 435 miljoner kronor Skatteverket och 602 miljoner kronor avser Kronofogdemyndigheten.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 963 28 3 622 41 11 399
1:1 Skatteverket 645 28 2 435 103 7 591
1:2 Tullverket 165 14 585 - 10 1 862
1:3 Kronofogdemyndigheten 154 - 14 602 - 52 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt