April 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 2 954 miljoner kronor, vilket är 96 miljoner kronor lägre än i april 2017.

Avgiften för de fyra första månaderna uppgick till 11 004 miljoner kronor. Det är 8 520 miljoner kronor högre jämfört med samma period  2017. Den stora skillnaden beror att EU återbetalade ett stort överskott till Sverige i januari 2017. Det gjordes även i januari 2018 men den återbetalningen var betydligt lägre.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 954 - 96 11 004 8 520 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 954 - 96 11 004 8 520 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt