April 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i april då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 001 miljoner kronor. I april 2017 redovisades ett negativt utfall på 876 miljoner kronor.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 055 miljoner kronor. Det är 923 miljoner kronor (31,0 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Jämfört med perioden januari-april 2017 minskade kursförlusterna med 3 643 miljoner kronor (92,3 procent). Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället.

De lägre kursförlusterna motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission minskade med 2 081 miljoner kronor (65,2 procent). När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen.

Räntor på lån i svenska kronor ökade med 693 miljoner kronor (29,1 procent) och uppgick till 3 072 miljoner kronor för perioden januari-april.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i april 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall april 2018 Utfall april 2017 Förändring april Utfall jan-april 2018 Utfall jan-april 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor -490 -749 258 3 072 2 379 693
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 28 -9 38 860 765 94
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -406 -262 -144 -1 111 -3 192 2 081
Summa räntor -868 -1 020 152 2 821 -47 2 868
Räntor på in- och utlåning (*) -337 -344 7 -1 820 -1 783 -37
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 14 224 -210 704 811 -107
Kursförluster (+)/vinster (-) 187 262 -75 304 3 947 -3 643
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 004 -878 -126 2 008 2 928 -920

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 001 - 125 2 055 - 923 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 1 004 - 126 2 008 - 920 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 3 1 47 - 3 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt