April 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Näringsliv blev 662 miljoner kronor i april. Det är 302 miljoner kronor (84,0 procent) högre jämfört med april 2017.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 227 miljoner kronor. Det är 304 miljoner kronor (15,8 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling är 275 miljoner kronor (102,1 procent) högre jämfört med perioden januari-april 2017. Anvisade medel på anslaget har utökats med 621 miljoner kronor (135,0 procent) jämfört med föregående år. Utökningen avser bland annat kapitaltillskott till stiftelsen Norrlandsfonden samt satsningar på elektrifiering av fordonsparken, biodrivmedel och socialt företagande.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 662 302 2 227 304 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 115 11 334 - 102 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:5 Näringslivsutveckling 339 300 544 275 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 47 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 27 2 105 5 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 181 - 12 720 24 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 18 - 1 77 1 238
1:4 Tillväxtverket 24 2 91 0 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 17 1 60
1:7 Turistfrämjande 29 - 1 57 - 2 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 15 1 63 - 3 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 1 4 1 14
1:11 Bolagsverket 0 - 1 12 6 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 0 48 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 2 3 1 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 1 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 7 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 103 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 8 - 1 25
2:2 Kommerskollegium 7 0 27 1 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 28 - 13 123 10 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 23 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 16 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: