April 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 210 miljoner kronor. Det är 649 miljoner kronor (13,4 procent) lägre än i april 2017. Det lägre utfallet avser främst anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm som blev 358 miljoner kronor (81,9 procent) lägre än i april 2017. Utgifterna för anslaget är en fördelning av den trängselskatt som betalats i Stockholm. Fördelningen sker bland annat till Trafikverket.

Utgifterna för anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 221 miljoner kronor (9,4 procent) lägre och uppgick till 2 137 miljoner kronor. Utgifterna för anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur blev 143 miljoner kronor (10,0 procent) lägre och uppgick till 1 283 miljoner kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 4 210 - 649 15 412 1 021 56 419
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 137 - 221 6 259 401 25 513
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 283 - 143 5 940 652 21 347
1:3 Trafikverket 125 20 474 58 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 79 - 358 810 101 1 529
1:12 Transportstyrelsen 183 18 705 10 2 140
1:14 Trängselskatt i Göteborg 11 - 2 40 - 125 900
1:15 Sjöfartsstöd 105 - 17 434 - 30 1 518
Övriga anslag 288 52 750 - 46 2 085
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 63 0 63 0 167
1:7 Trafikavtal 87 11 336 - 18 930
1:8 Viss internationell verksamhet 28 28 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 18 2 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 3 3 67 - 48 150
1:13 Trafikanalys 6 1 19 3 68
2:1 Post- och telestyrelsen 3 1 12 3 42
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 17 1 44 3 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 - 3 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 7 5 12 9 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 7 2 26 3 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt