April 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 250 miljoner kronor, det är 75 miljoner kronor (43,2 procent) högre än i april 2017. Merparten av utgifterna avser anslag 1:4 Energiforskning som blev 36 miljoner kronor högre än i april 2017.

Hittills i år uppgår utfallet till 778 miljoner kronor, det är 26 miljoner kronor (3,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 250 75 778 - 26 3 588
1:1 Statens energimyndighet 25 2 96 0 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 49 20 58 - 29 233
1:4 Energiforskning 131 36 423 - 63 1 478
1:7 Energiteknik 15 15 20 18 975
1:8 Elberedskap 14 5 47 2 258
Övriga anslag 16 - 2 135 47 331
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 72 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 11 2 37 5 121
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 2 6 - 12 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 3 3 20 18 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 8 - 34
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: