April 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 1 190 miljoner kronor, det är 686 miljoner kronor (136,1 procent) högre än april 2017. Det högre utfallet avser främst anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur som blev 520 miljoner kronor (371,3 procent) högre än i april 2017.

Hittills i år uppgår utfallet till 3 129 miljoner kronor, det är 902 miljoner kronor (40,5 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur som blev 516 miljoner kronor (277,3 procent) högre än för januari till april 2017. Det avser också anslag 1:16 Klimatinvesteringar som blev 178 miljoner kronor högre än för januari till april 2017.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 1 190 686 3 129 902 10 773
1:1 Naturvårdsverket 34 - 4 151 0 591
1:2 Miljöövervakning m.m. 17 8 52 26 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 660 520 702 516 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 51 - 2 524 109 868
1:5 Miljöforskning 0 - 2 29 - 19 79
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 19 3 122 14 315
1:8 Supermiljöbilspremie 22 - 9 94 10 250
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 106 72 373 53 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 4 29 1 235
1:14 Skydd av värdefull natur 72 41 291 - 28 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 50 45 193 178 1 590
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 0 1 1 100
1:19 Elfordonspremie 1 1 1 1 350
1:20 Industriklivet 0 0 10 10 300
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 - 4 247 1 841
Övriga anslag 92 22 312 28 1 228
1:6 Kemikalieinspektionen 26 5 83 - 2 275
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 17 - 2 70 - 2 246
1:10 Klimatanpassning 20 16 37 13 214
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 15 10 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 1 83 7 244
1:17 Elbusspremie 3 3 3 0 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 5 0 21 6 104
1:14 (2017) Hållbara städer - 1 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt