April 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 579 miljoner kronor i april. Det är 30 miljoner kronor högre jämfört med april 2017.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 457 miljoner kronor. Det är 171 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser huvudsakligen anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 579 30 5 457 171 16 286
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 374 46 4 469 204 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 5 174 - 8 557
1:11 Finansinspektionen 51 7 191 20 603
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 26 - 4 105 - 3 330
Övriga anslag 87 - 15 312 - 18 1 346
1:1 Statskontoret 9 2 28 2 97
1:2 Kammarkollegiet 6 1 21 3 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 4 - 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 21 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 54 - 2 175
1:10 Bidragsfastigheter 17 - 6 53 - 6 269
1:12 Riksgäldskontoret 22 - 12 81 - 10 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 - 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 8 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 24 2 94
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 5 - 2 12 - 5 177
1:19 Statens servicecenter 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt