April 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 255 miljoner kronor i april. Det är 67 miljoner kronor högre jämfört med april 2017.

För perioden januari-april uppgår utfallet till 766 miljoner kronor. Det är 130 miljoner kronor (20,5 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser främst anslagen 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 samt 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 255 67 766 130 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 99 31 312 45 2 100
1:2 Transportbidrag 71 39 154 13 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 85 - 6 300 70 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 2 2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt