April 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 148 miljoner kronor i april. Det är 58 miljoner kronor (64,4 procent) högre jämfört med april 2017. Ökningen avser främst utgifter för anslagen 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer samt 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 613 miljoner kronor. Det är 201 miljoner kronor (48,9 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 138 miljoner kronor (343,2 procent) högre jämfört med perioden januari-april 2017.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 148 58 613 201 6 952
1:4 Boverket 23 8 85 20 308
1:6 Lantmäteriet 50 9 177 10 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 26 21 56 19 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 300
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 24 19 178 138 3 200
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 0 0 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
Övriga anslag 24 0 117 14 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 4 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 15 - 1 47
2:1 Konsumentverket 13 1 53 5 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 14 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 6 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 8 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt