April 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 2 434 miljoner kronor, det är 226 miljoner kronor (10,3 procent) högre än i april 2017. Det högre utfallet avser främst Bidrag till folkbildningen som blev 1 085 miljoner kronor, det är 123 miljoner kronor (12,8 procent) högre än i april 2017.

Hittills i år uppgår utfallet till 7 250 miljoner kronor, det är 463 miljoner kronor (6,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 434 226 7 250 463 15 880
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 5 - 4 124 7 579
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 339 15 733 18 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 90 8 364 24 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 10 0 163 33 459
6:1 Riksarkivet 40 3 144 5 398
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 114 15 401 36 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 86 2 259
10:1 Filmstöd 2 0 551 5 552
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 111 0 243
13:1 Stöd till idrotten 488 7 978 6 1 954
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 085 123 2 173 247 4 348
Övriga anslag 240 59 1 422 80 3 254
1:1 Statens kulturråd 4 0 13 1 55
1:3 Skapande skola 0 0 1 1 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 - 2 9 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 16 7 178 18 214
2:3 Statens musikverk 8 1 30 - 2 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 0 45 3 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 - 1 36 - 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 1 20 0 67
4:1 Statens konstråd 1 1 4 1 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 8 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 5 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 31 4 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 - 1 6 - 2 22
7:1 Riksantikvarieämbetet 30 4 91 15 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 2 12 - 6 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:3 Bidrag till vissa museer 7 4 27 8 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 4 13 - 4 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 4 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 20 3 39 3 82
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 6 0 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 13 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 3 18 4 41
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 3 6 - 1 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 1 18 7 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 46 45 53 44 152
14:2 Bidrag till tolkutbildning 6 5 24 6 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 42 - 1 87 - 3 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 2 72 13 188
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 16 1 51
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 12 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt