April 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning uppgick till 6 010 miljoner kronor. Det är 963 miljoner kronor (19,1 procent) högre än för april 2017. För januari till april uppgår utgifterna till 26 332 miljoner kronor. Det är 3 077 miljoner kronor (13,2 procent) högre än samma period 2017.

Det högre utfallet för april förklaras främst av att anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet blev 655 miljoner kronor högre.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 6 010 963 26 332 3 077 77 966
1:1 Statens skolverk 67 - 5 272 37 1 124
1:2 Statens skolinspektion 33 0 131 4 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 78 7 203 23 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 694 655 1 091 690 3 685
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 100 - 25 2 178 - 48 4 436
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 169 11 679 - 1 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 489 - 4 978 - 17 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 9 1 9 1 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 585 24 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 711 22 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 689 28 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 731 24 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 708 28 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 521 20 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 580 23 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 543 17 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 466 20 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 373 12 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 517 22 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 296 11 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 240 8 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 520 18 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 387 26 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 515 15 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 41 32 264 21 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 861 21 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 2 39 39 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 475 76 2 194 22 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 179
Övriga anslag 1 542 127 9 051 2 145 23 118
1:4 Sameskolstyrelsen - 2 - 6 12 - 3 40
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 19 1 118 4 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 27 - 4 68 0 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 2 23 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 11 3 32 17 309
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 3 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 - 2 36 1 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 19 19 2 154 1 533 2 570
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 15 4 57 28 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 41 3 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 1 41 1 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 1 52 4 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 225 10 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 128 5 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 221 10 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 79 4 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 356 13 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 112 4 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 266 10 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 88 4 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 185 10 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 81 3 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 312 14 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 79 33 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 83 2 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 32 1 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 203 9 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 38 3 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 67 2 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 35 2 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 11 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 167 8 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 25 2 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 33 144 39 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 26 5 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 152 7 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 33 2 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 131 6 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 23 2 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 133 8 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 21 3 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 103 4 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 1 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 122 7 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 21 5 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 54 1 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 7 3 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 22 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 2 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 44 1 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 7 3 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 140 9 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 28 9 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 10 2 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 7 3 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 291 20 1 109 45 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 139 6 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 311 - 35 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 5 61 13 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 11 - 11 393 237 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 10 1 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 18 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 30 6 124 11 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 5 - 1 14 - 1 48
3:9 Sunet 4 - 1 18 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 1 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 1 0 7 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 78 - 1 100
4:1 Internationella program 0 - 1 30 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning - 1 - 2 5 0 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt