April 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd uppgick till 1 938 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor (0,7 procent) högre än samma månad föregående år. För januari till april uppgår utgifterna till 8 178 miljoner kronor. Det är 62 miljoner kronor (0,8 procent) högre än förra året.  

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 051 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (365 miljoner kronor).

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 1 938 13 8 178 62 24 353
1:1 Studiehjälp 365 11 1 464 44 4 092
1:2 Studiemedel 1 280 30 5 497 59 16 358
1:3 Avsättning för kreditförluster 162 - 4 730 - 23 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 33 - 41 107 - 102 141
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 - 4 274 13 869
Övriga anslag 28 21 107 71 1 015
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 23 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 7 - 2 29
1:7 Studiestartsstöd 21 21 73 73 909
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 5 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt