April 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 263 miljoner kronor i april. Det är 213 miljoner kronor (3,5 procent) högre jämfört med april 2017.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 24 775 miljoner kronor. Det är 1 198 miljoner kronor (5,1 procent) högre än samma period föregående år.  

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för perioden januari-april till 9 060 miljoner kronor vilket är 577 miljoner kronor (6,0 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser framför allt aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, som minskat med 552 miljoner kronor (12,1 procent). Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 171 392 personer under perioden januari-april. Det är en minskning med 7 777 personer (4,3 procent) jämfört med genomsnittet för perioden januari-april 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 4 096 miljoner kronor, vilket är 1 756 miljoner kronor (75,1 procent) högre än perioden januari-april 2017. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster per månad under januari-april uppgår till 13 463, vilket är en ökning med 10 852 extratjänster (415,7 procent) jämfört med samma period föregående år. Vidare har anslagsbelastningen ökat med 569 miljoner kronor avseende utgifter för insatser för vissa nyanlända. Det beror delvis på ändrade redovisningsprinciper. Föregående år redovisades motsvarande utgifter under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Utgifterna under för perioden januari-april för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. är 359 miljoner kronor (6,5 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017.

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar är 364 miljoner kronor (17,3 procent) lägre under perioden januari-april jämfört med motsvarande period 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017. Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för perioden januari-april till 33 189 personer per månad . Det är en minskning med 24,9 procent jämfört med motsvarande period 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i april 2018 jämfört med april föregående år. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av april till 350 246 personer, vilket är en minskning med 14 218 personer (3,9 procent) jämfört med april 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män. Antalet inskrivna kvinnor har minskat med 373 personer (0,2 procent). Antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 2 586 personer (3,9 procent). Minskningen motverkas till stor del av att antalet utrikes födda kvinnor ökat med 2 213 personer (2,3 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
April 2018 April 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 162 598 162 971 -373 -0,2
- varav födda i Sverige 64 566 67 152 -2 586 -3,9
- varav utrikes födda 98 032 95 819 2 213 2,3
Män 187 648 201 493 -13 845 -6,9
- varav födda i Sverige 81 249 88 975 -7 726 -8,7
- varav utrikes födda 106 399 112 518 -6 119 -5,4
Totalt antal inskrivna 350 246 364 464 -14 218 -3,9

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 263 213 24 775 1 198 74 084
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 745 - 52 2 795 - 121 8 402
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 236 - 183 9 060 - 577 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 022 343 4 096 1 756 13 422
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 432 58 5 856 359 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 124 67 401 135 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 118 10 393 - 21 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 420 - 105 1 742 - 364 5 757
1:13 Lån till körkort 151
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
Övriga anslag 167 75 431 30 1 212
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 36 - 2 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 - 1 14 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 2 21 2 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 19 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 127 75 276 6 763
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 10 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 14 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 4 - 7 7 - 7 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt