April 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 913 miljoner kronor i april, vilket är 12 miljoner kronor (0,4 procent) högre än i april 2017.

För perioden januari till april är utgifterna 11 686 miljoner kronor, vilket är 33 miljoner kronor (0,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension uppgår till 4 422 miljoner kronor hittills i år. Det är 67 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än 2017. Den långsiktiga trenden är att utgifterna för garantipension minskar. Den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer jämfört med de äldre som redan uppbär pension. Bland de nyblivna pensionärerna minskar antalet pensionärer som inte har tjänat in någon inkomstrelaterad ålderspension successivt.

Utgifterna för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna uppgår hittills i år till 3 700 miljoner kronor, vilket är 204 miljoner kronor (5,2 procent) lägre än samma period 2017. Anslaget finansierar framför allt änkepension och eftersom änkepensionssystemet är under avveckling sedan 1990 minskar antalet änkepensioner successivt.

Utgifterna för anslaget 1:3 Bostadstillägg till pensionärer uppgår hittills i år till 3 016 miljoner kronor. Det är 268 miljoner kronor (9,8 procent) högre än samma period föregående år. Det beror på att både ersättningsgraden och taket för bostadstillägg har höjts.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 913 12 11 686 33 34 636
1:1 Garantipension till ålderspension 1 099 - 17 4 422 - 67 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 917 - 51 3 700 - 204 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 761 73 3 016 268 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 88 6 352 28 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 48 0 196 8 556
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt