April 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 281 miljoner kronor i april. Det är 116 miljoner kronor (1,4 procent) lägre jämfört med april 2017. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 34 129 miljoner kronor. Det är 1 157 miljoner kronor (3,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-april till 12 640 miljoner kronor, vilket är 377 miljoner kronor (2,9 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för april uppgår till 9,9 dagar, vilket är 7,8 procent lägre än sjukpenningtalet för april 2017. Det beror både på att fler sjukfall avslutas och att det startas färre nya sjukskrivningar. Antalet pågående sjukfall som är längre än 2,5 år har dock ökat, vilket i huvudsak beror på att den bortre tidsgränsen om maximalt 914 ersättningsdagar avskaffades den 1 februari 2016. Sjukpenningtalet för kvinnor är 91,9 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-april till 15 463 miljoner kronor. Det är 659 miljoner kronor (4,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2017. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i april 2018 till 2,1 vilket är en minskning med 29,8 procent jämfört med april 2017.

Sjukpenningtalet, antal dagar
April 2018 April 2017 Förändring %
Samtliga 9,9 10,7 -7,8
- Kvinnor 13,1 14,2 -7,8
- Män 6,8 7,4 -7,6

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
April 2018 April 2017 Förändring %
Samtliga 2,1 3,0 -29,8
- Kvinnor 2,2 3,1 -29,4
- Män 2,1 3,0 -30,3

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 281 - 116 34 129 - 1 157 102 615
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 180 15 12 640 - 377 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 831 - 169 15 463 - 659 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 243 - 10 964 - 53 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 156 - 11 1 680 - 62 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 3 2 3 901
2:1 Försäkringskassan 749 52 2 892 - 11 8 733
Övriga anslag 122 2 488 2 1 485
1:3 Handikappersättning 113 1 453 0 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 13 1 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 23 2 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt