Mars 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Kostnader för assistansersättning blev högre

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppgick i mars till 6 064 miljoner kronor, det är 1 518 miljoner kronor lägre (20,0 procent) än föregående år. För första kvartalet uppgår utfallet till 18 725 miljoner kronor, det är 1 072 miljoner kronor (5,4 procent) lägre än samma period förra året.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i mars till 2 189 miljoner kronor. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i mars avser bidragen för läkemedelsförmånerna för december 2017. Utbetalningen i mars har minskats med 126 miljoner kronor som en följd av vinst- och förlustutdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i mars till 538 miljoner kronor. Det är en ökning med 489 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 210 miljoner kronor (11,7 procent) högre än samma månad 2017. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2018 är schablonbeloppet 295,40 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 330,84 kronor. År 2017 var schablonbeloppet 291 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 326 kronor.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 2 147 miljoner kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 064 - 1 518 18 725 - 1 072 77 696
1:4 Tandvårdsförmåner 478 - 30 1 373 - 39 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 189 - 1 816 6 225 - 1 767 26 582
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 538 489 875 170 7 096
1:8 Bidrag till psykiatri 39 10 1 494 568 1 755
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 005 210 6 124 739 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 12 - 477 739 - 846 2 517
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 309 145 496 188 1 509
Övriga anslag 493 - 49 1 399 - 85 6 210
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 3 11 4 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 0 21 3 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 2 35 3 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 50 13 91 3 465
1:9 Läkemedelsverket 11 0 35 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 10 - 5 24 - 6 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 7 100 8 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 22 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 14 - 1 35 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 15 - 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 47 - 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 5 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 51 - 51 111 - 61 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 7 - 11 24 - 27 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 82 - 1 242 6 1 083
5:1 Barnombudsmannen 3 - 1 7 - 1 25
5:2 Barnets rättigheter 1 2 19 15 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 32 14 70 19 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 2 8 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 38 3 118 15 607
8:1 Socialstyrelsen 59 18 153 28 659
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 64 2 170 21 684
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt