Mars 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utgifterna för migration har minskat med 40,6 procent första kvartalet.

Utfallet för Migration blev i mars 1 543 miljoner kronor, vilket är 625 miljoner kronor (28,8 procent) lägre än i mars 2017.

Under det första kvartalet 2018 har utgifterna minskat med 3 717 miljoner kronor (40,6 procent) jämfört med samma period föregående år.

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting (anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) har minskat med 3 968 miljoner kronor. Det beror främst på att antalet personer som söker asyl som ensamkommande barn liksom antalet som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat kraftigt. I mars förra året fanns 104 860 personer i mottagningssystemet varav 19 820 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I mars 2018 uppgick det totala antalet personer i systemet till 63 370 varav 2 658 ansökt om asyl som ensamkommande barn. Eftersom dygnskostnaden för ensamkommande barn är så mycket högre jämfört med för övriga asylsökande, så får förändringar i den gruppen absolut störst effekt på anslagsutfallet. Även det nya ersättningssystemet till kommuner och landsting för ensamkommande barn och unga kan påverka jämförelsen mellan åren. Från och med juli 2017 utgår bland annat ersättning för omyndiga ensamkommande som söker asyl månadsvis i efterskott istället för som tidigare kvartalsvis i förskott.

Utgifterna består dock fortfarande av ersättningar till kommunerna enligt det äldre ersättningssystemet. Kommunerna hade möjlighet att ansöka om ersättning för tidigare utgifter fram till den 31 december 2017. I propositionen Vårändringsbudget för 2018 har regeringen föreslagit att anslaget ska ökas med ytterligare 4 908 miljoner kronor. Det beror på att kommunernas ansökningar om ersättningar för ensamkommande barn och unga (inkl. utgifter för ensamkommande barn som i ett senare skede bedömts som vuxna) blev högre än vad som beräknades i den ursprungliga budgeten.

Asylsökande m.m. mars 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande mars 1 643 1 957 -314 -16,0
- varav män (inkl. pojkar) 992 1 184 -192 -16,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 651 773 -122 -15,8
- varav ens. barn och unga 110 105 5 4,8

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-mars 5 473 5 719 -246 -4,3
- varav män (inkl. pojkar) 3 339 3 438 -99 -2,9
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 134 2 281 -147 -6,4
- varav ens. barn och unga 294 308 -14 -4,5
- varav pojkar 224
- varav flickor 74

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-mars 2018 29 595 29 202 393 13,5
-varav asyl 6 316 8 201 -1 885 -23,0
-varav anhöriga till asylsökande 5 003 4 289 714 16,6
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 305 3 073 -768 -25,0
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 8 322 7 365 957 13,0

Källa: Migrationsverket

Mars 2018 December 2017 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 63 370 76 640 -13 270 -17,3
- varav ensamkommande barn och unga 2 658 4 729 -2 071 -43,8

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 543 - 625 5 436 - 3 717 15 748
1:1 Migrationsverket 497 - 22 1 352 - 65 5 316
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 827 - 630 3 276 - 3 968 8 101
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 2 225 20 960
Övriga anslag 140 24 583 296 1 372
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 2 5 - 1 78
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 27 3 70 15 289
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 73 28 229 88 305
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 26 3 66 11 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 11 - 10 17 - 12 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt