Mars 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 595 miljoner kronor lägre än i mars 2017 och uppgick till 3 338 miljoner kronor. Det lägre utfallet består främst av att anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar blev 585 miljoner kronor lägre.  

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 158 miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor (0,1 procent) högre än samma period föregående år.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 110 miljoner kronor. Huvuddelen av ökningen avser anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.   

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 338 - 595 9 158 13 53 835
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 668 - 17 7 206 179 34 941
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 84 - 585 389 - 301 10 816
1:8 Försvarets radioanstalt 87 4 260 19 1 106
2:1 Kustbevakningen 101 1 276 2 1 143
2:4 Krisberedskap 77 - 15 110 - 15 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 102 24 252 34 1 169
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
Övriga anslag 219 - 8 513 62 3 068
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 90 27 211 68 1 147
1:4 Forskning och teknikutveckling 7 - 67 4 - 71 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 13 43 37 169
1:7 Officersutbildning m.m. 27 17 49 19 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 20 0 45 2 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 1 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 0 18 2 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 2 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 8 - 4 28 7 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 4 21
2:7 Statens haverikommission 4 0 10 0 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 37 6 86 3 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 14 0 59
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: